מתן מועצת תנועות הנוער בישראל


 

 

"אות יקיר תנועות הנוער לראש הרשות המקומית"

הוא אות המוענק מטעם מועצת תנועות הנוער בישראל, נועד לציין לשבח, ראש רשות המקומית הפועל לקידום פעילותן של תנועות הנוער ברשות.

 

מועצת תנועות הנוער בישראל מודיעה בזאת כי החליטה על הענקת אות יקיר תנועות הנוער לראשי הרשויות המצטיינים בטיפוח פעולתן של תנועות הנוער. האות מבטא את רצונה של מועצת תנועות הנוער בישראל  להוקיר את  ראשי הרשויות המקומיות המציבים את פעולותיהן של תנועות הנוער בסדר עדיפות גבוה ומקצים לכך את המשאבים הראויים.

ככלל, מוענק האות ע"י מועצת תנועות הנוער אחת לשנה למספר ראשי רשויות ( מקרב מועצות מקומיות, מועצות אזוריות ועיריות ).

הענקת "אות יקיר תנועות הנוער לראש הרשות המקומית" יתקיים בטכס שיערך בשבוע תנועות הנוער בתחילת שנת הפעילות.

אמות מידה לבחירת המועמדים -

מעורבותו ותרומתו של ראש הרשות המקומית בטיפוח פעולותיהן של תנועות הנוער ברשות המקומית עליה הוא מופקד.

"אני מאמין" של ראש הרשות המקומית בנושא תנועות הנוער.

ההיבט החינוכי בהפעלת תנועות הנוער ברשות המקומית.

הקצאת משאבים לתנועות הנוער ברשות המקומית.
 

                                                                      
 
 

בניה עיצוב ואכסון: Blacknet